Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Członkostwo IPA

Członkami mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji.

Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA.

W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, asocjacyjne i wspierające.

Członkowie IPA mają prawo:

  • wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia
  • uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
  • zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia  (stan na dzień 4.10.2012)

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  • wystąpienia członka
  • wykluczenia członkostwa
  • śmierci członka
  • o ile składka członkowska za dany rok nie zostaje uiszczona do 30 czerwca

PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU W skład Krajowego Zarządu wchodzi Prezydium Krajowego Zarządu oraz Prezesi Grup Wojewódzkich IPA

Nazwa Telefon E-mail
Prezydent – Fryderyk OREPUK +48 607 997 722 prezydent@ipapolska.pl
Wiceprezydent – Aneta SOBIERAJ +48 607 112 299 1vice.prezydent@ipapolska.pl
Wiceprezydent – Piotr WÓJCIK +48 607 112 266  3vice.prezydent@ipapolska.pl
Sekretarz Generalny – Krzysztof KAPTURSKI +48 783 112 112 sekretarz@ipapolska.pl
Zastępca Sekretarza – Radosław SKUBINA +48 607 112 288 as.sekretarza@ipapolska.pl
 Skarbnik – Adam PIETRZKIEWICZ +48 607 997 733 skarbnik@ipapolska.pl
Zastępca Skarbnika – Robert LITERACKI +48 604 905 854 as.skarbnika@ipapolska.pl
Członek Prezydium – Hanna WACHOWIAK    1cz.prezydium@ipapolska.pl

WŁADZE I STRUKTURA

Każda Sekcja Narodowa wybiera Krajowy Zarząd, którego kadencja jest określona odpowiednimi zapisami w statucie Sekcji, a w skład którego wchodzą co najmniej:

Prezydent
Sekretarz Generalny
Skarbnik

Sekcje Narodowe są administracyjnie niezależne.

Planując imprezy międzynarodowe, przed podaniem informacji do wiadomości, Krajowy Zarząd powiadamia PEB o rodzaju, zasięgu oraz finansowaniu imprezy. Jeśli porozumienie w sprawie zastrzeżeń przedstawionych przez PEB nie zostanie osiągnięte, realizacja projektu musi być wstrzymana do czasu podjęcia decyzji przez IEC.

Sekcje Narodowe są organizacjami ogólnokrajowymi, które dzielą się geograficznie, jeżeli leży to w interesie ich członków i właściwie prowadzonej administracji.

Grupy Wojewódzkie muszą ograniczyć swoją działalność do właściwych sobie województw i nie stanowią niezależnych komórek. Grupy Wojewódzkie reprezentowane są w ramach Stowarzyszeniu przez Krajowy Zarząd.

Krajowy Zarząd ma obowiązek poinformować PEB o imprezach planowanych przez Grupy Wojewódzkie zgodnie z przepisami zawartymi w rozdz. 7 ust. 3 Statutu Międzynarodowego.

Grupy robocze lub kółka zainteresowań, pomimo przyznania im członkostwa międzynarodowego, mogą poruszać jakiekolwiek zagadnienia jedynie za pośrednictwem swoich Sekcji Narodowych.

Sekcje Narodowe i Grupy Wojewódzkie nie mogą ubiegać się o członkostwo w innej organizacji, jak również nie mogą występować o takie członkostwo w imieniu Stowarzyszenia bez uprzedniej zgody IEC.

PEB, Sekcje Narodowe oraz Grupy Wojewódzkie mogą zawierać umowy oraz wchodzić w porozumienia z organizacjami lub przedsiębiorstwami pod warunkiem, że te organizacje lub przedsiębiorstwa nie będą kontrolować lub wywierać wpływ na Stowarzyszenie.

(wyciąg ze Statutu Międzynarodowego IPA